ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Ács Róbert EV (székhely: 6320 Solt, Védgát u.6), a továbbiakban, mint, Szolgáltató, az alábbiak szerint nyilatkozik a www.ezoterikus-tarskereso.hu weboldallal (a továbbiakban weboldal) kapcsolatos adatkezelési irány¬el¬vekről, kötelezettségről és felelősségvállalásokról.
Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elfogadása a rendszerbe való regisztráció feltétele. A Szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató által jelen Szabályzat szerint történő gyűjtéséhez, tárolásához, használatához és közléséhez. Jelen Szabályzat az 2015.december 19 napjával lép hatályba.
I. Hatályos jogszabályok
A Szabályzat elkészítésekor a hatályos jogszabályokat, különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információ¬szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban Infotv) vettük figyelembe.
II. Személyes adatok
Szolgáltató a weboldalon megadott adatokat saját szerverén (tulajdonában lévő, vagy részére (co-location) szolgáltatás keretében bérelt szerveren) tárolja, a felhasználó igényeinek és az Infotv-nek megfelelő módon. A felhasználó jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat módosítani, törlésükről rendelkezni, illetőleg Szolgáltatótól a rá vonatkozó adatok kiadását kérni.
Személyes adatnak minősül különösen a felhasználói adatlapon (továbbiakban: Adatlap) megadott, illetőleg a rendszer által feltüntetett minden információ, illetőleg minden olyan, látogatók számára elérhető adat, amiből a felhasználó személyére vonatkozó egyértelmű következtetések vonhatóak le.
Az adatlapon megjelenő információk közül a változó adatokat (pl legutóbbi belépés dátuma, olvasatlan levelek száma, stb) Szolgáltató nem köteles historikusan tárolni, ilyen értelemben tehát a felhasználó saját adataival kapcsolatos megismerési joga ezeknek az adatoknak csak a mindenkori aktuális állapotára vonatkozik.
A személyes adatok körébe nem tartoznak bele a kifejezetten technikai okokból tárolt adatok (így például a felhasználóval kapcsolatos adatbázis-sorok belső azonosítói, fájlnevek, biztonsági kódok), valamint a felhasználó weboldalon végzett műveletei során keletkező egyéb mellékadatok. Ezeket az információkat, és a belőlük eredő következtetéseket Szolgáltató a rendszer hatékony működéséhez a jogszabályi kereteken belül szabadon felhasználhatja.
Szolgáltató jogosult a látogatások IP címét rögzíteni és tárolni. Az IP cím önmagában nem személyes adat, minthogy a számítógép és használója nem egyértelműen összeköthető, illetőleg mivel ugyanazon IP címet kis időkülönbséggel – akár véletlenszerű elosztásban – más számítógép is megkaphatja. Szolgáltató kijelenti, hogy az IP címmel együtt az adott látogatási esemény idejét is tárolja, azonban nem vállal felelősséget az eltárolt időbélyeg pontosságáért és hi¬te¬lességéért. Ezekhez az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, Szolgáltató fér hozzá. Ezen adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Felsorolt okokból a Szolgáltató által tárolt ideje és IP címe együttesen sem minősülhet személyes adatnak, azonban Szolgáltató az ezzel kapcsolatos információkat akár az érintett felhasználó, akár a hatóságok hivatalos meg¬ke¬re¬sé¬sé¬re, a megfelelő jogalap megléte esetén kiadhatja.
A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltatótól adatai ke¬ze¬lé¬sé¬ről, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve – a jogszabályban el¬rendelt adatkezelések kivételével – törlését. Ezen kérelmeket – a felhasználói adatok biz¬tonsága érdekében – csak a felhasználó részére teljesíti a Szolgáltató. Szol¬gál¬ta¬tó 30 napon belül köteles írásban, közérthető módon választ adni a felhasználónak.
A felhasználó gépén Szolgáltató elhelyezhet olyan adatcsomagot (cookie), amely a későbbi látogatások során segít a számítógép azonosításában. Ez az adat a felhasználó által szabadon módosítható, illetve a számítógépek és a felhasználók egymástól független volta miatt személyes adatnak nem minősül; Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal által elhelyezett cookie-val kapcsolatban, mivel ez nem a szerveren, hanem a kliensgépen tárolt adat.
A cookie-k használata a felhasználó által letiltható, ám letiltás esetén a felhasználó vi¬se¬li annak kockázatát ha és amennyiben a szolgáltatás nem, vagy nem gördü¬lé¬kenyen működik.
III. Adatkezelés célja és jogalapja
Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat az interneten előre meg nem határozott ideig tárolja, illetőleg a felhasználó igényei szerint közzéteszi.
A személyes adatok egy részét (pl. magasság, testsúly, életkor, nyilvános fényképek) Szolgáltató mások számára elérhetővé teszi, azzal a céllal, hogy a felhasználók egymással kapcsolatot tudjanak teremteni. Ennek feltétele, hogy a regisztráció során a felhasználó ehhez az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. (A nyilvánosan elérhető, beleegyezéssel közzétett adatokat a továbbiakban publikus adat, a megadott, de közzé nem tett adatokat privát adat kifejezéssel jelöljük.)
Amennyiben a regisztráció folyamata közben a felhasználó meggondolja magát, vagy utólag úgy dönt, hogy a regisztrációt visszavonja, Szolgáltató az addig rendelkezésére bocsátott adatokat megsemmisíti.
A Szolgáltató felelősséget vállal, hogy a megjelölt céloktól eltérő célra a megadott személyes adatokat nem használja. Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes, tájékozott és kifejezett hozzájárulása ese¬tén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adat¬továb¬bításokra, melyekre például akkor kerülhet sor, ha jogérvényesítő szervek, egyéb állami szer¬vek, illetve harmadik személyek olyan információkéréssel keresik meg Szolgál¬tatót, amely büntetőügyben történő nyomozáshoz, állítólagos jogellenes tevé-keny¬séghez vagy más olyan tevékenységhez kapcsolódik, amely jogi felelősségnek tenné ki akár Szolgáltatót, akár a szolgáltatás bármely felhasználóját. Szolgáltató ilyen¬kor haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót az adatátadás tényéről.
A Szolgáltató felelősséget vállal, hogy a megjelölt céloktól eltérő célra a megadott személyes adatokat nem használja. Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes, tájékozott és kifejezett hozzájárulása ese¬tén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adat¬továb¬bításokra, melyekre például akkor kerülhet sor, ha jogérvényesítő szervek, egyéb állami szer¬vek, illetve harmadik személyek olyan információkéréssel keresik meg Szolgál¬tatót, amely büntetőügyben történő nyomozáshoz, állítólagos jogellenes tevé-keny¬séghez vagy más olyan tevékenységhez kapcsolódik, amely jogi felelősségnek tenné ki akár Szolgátatót, akár a szolgáltatás bármely felhasználóját. Szolgáltató ilyen¬kor haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót az adatátadás tényéről.
A Szolgáltató felelősséget vállal, hogy a megjelölt céloktól eltérő célra a megadott személyes adatokat nem használja. Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes, tájékozott és kifejezett hozzájárulása ese¬tén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adat¬továb¬bításokra, melyekre például akkor kerülhet sor, ha jogérvényesítő szervek, egyéb állami szer¬vek, illetve harmadik személyek olyan információkéréssel keresik meg Szolgál¬tatót, amely büntetőügyben történő nyomozáshoz, állítólagos jogellenes tevé-keny¬séghez vagy más olyan tevékenységhez kapcsolódik, amely jogi felelősségnek tenné ki akár Szolgáltatót, akár a szolgáltatás bármely felhasználóját. Szolgáltató ilyen¬kor haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót az adatátadás tényéről.
Felhasználó a weboldal használata során bármikor jogosult a rá vonatkozó sze¬mé¬lyes adatok törlését írásban (postai vagy elektronikus levélben) kérni, melyet Szolgáltató az elvárható legrövidebb időn belül teljesít. A törlés azt jelenti, hogy az adatbázisból a személlyel összefüggésbe hozható információk eltűnnek, a járulékos technikai adatok pedig a felhasználó azonosítására alkalmatlan formában, kifeje¬zetten csak a rendszer további működése szempontjából szükséges módon és mér¬ték¬ben maradnak fenn.
Kivételt képeznek a 6-es pontban leírtak alól azok az esetek, amikor Szolgáltató jogtalan felhasználást észlel vagy tudomására jut, hogy a felhasználó ellen hatósági eljárás indul, melynek során bizonyos adatokra a továbbiakban is szükség lehet; ebben az esetben az eljárás által indokolt ideig az adatokat tárolja, ezt követően pedig a 6-es pontban leírt módon semlegesíti.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett publikus adatok harmadik fél általi megismeréséért, felhasználásáért, ide értve az olyan indirekt eseteket is, amikor internetes keresőrobot vagy egyéb gépi algoritmus az adatokat átveszi, és azokhoz nyil¬vá¬nos hozzá¬férést biztosít. Azzal, hogy a felhasználó elfogadta az adatok nyil¬vá¬nosságát, tuda¬to¬san és önként vállalta az ezzel járó kockázatokat. Szolgáltató az adatok saját adatbázisból való törlése után semmilyen további, közzétételből eredő kártérítésre vagy egyéb felelősségvállalásra nem kötelezhető.
Amennyiben bármely felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy a felhasználói státuszával összefüggésben bármilyen módon bűncselek¬ményt valósít meg, akkor Szolgáltató jogosult – a felhasználó e-mailben történő értesítése mellett, az elküldés pillanatától kezdve bármikor – a re¬gisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi sze¬mé¬lyes adatot is törölni akkor, amikor a visszaélés, vagy jogellenes magatartás a tudo¬mására jut.
IV. Adatbiztonság
Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa nyújtott szolgáltatás biztonságának garantálására, ennek érdekében a mindenkor elérhető legjobb szolgáltatásbiztonsági technológiák közül az adott veszélyhelyzet, a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló események és fenyegetések, valamint az esetleges sebezhető pontok megfelelő kezeléséhez szükséges, a veszélyhelyzettel, illetve fenyegetésekkel szemben arányos védekezést lehetővé tevő technológiákat alkalmaz. Szolgáltató által alkalmazott technológia védi a felhasználót, személyes adatait többek között a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól, vagy törléstől, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
Szolgáltató ugyanakkor minden felelősséget elhárít az olyan, ésszerű védekezéssel ki nem küszöbölhető események tekintetében, mint például természeti katasztrófa, technikai infrastruktúra kritikus meghibásodása, vagy egyéb vis maior.
V. Szabályzat módosítása
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy mind a kapcsolódó Felhasználói Házirendet, mind jelen Szabályzatot a jogszabályokkal összhangban részben vagy egészben bármikor módosítsa. A módosítások – amennyiben Szolgáltató erre vonatkozó külön határidőt nem közöl – a weboldalon való közzétételtől számított 30 napon belül lépnek ha¬tályba.
Azon felhasználókra, akik már az új vagy módosított feltételek elfogadásával re¬gisz¬trál¬nak, illetőleg az oldalon belül egyértelműen jelzik, hogy elfogadják a vál¬toz¬tatásokat, az elfogadás időpontjától kezdve érvényesek a rendelkezések.

Megosztom